Orange logo for ArcTouch - an AKQA studio White logo for ArcTouch - an AKQA studio